Cele Izby

Podstawowym celem Izby jest promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, działalność na rzecz rozwoju i tworzenia jak najlepszych warunków dla przedsiębiorców i wzrostu gospodarki w Polsce oraz integracja środowisk przedsiębiorców.
Izba realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
organizację konferencji, paneli edukacyjnych oraz publikowanie treści w mediach, wydawanie książek i czasopism, wspomaganie członków Stowarzyszenia w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej, reprezentowanie członków Stowarzyszenie wobec innych stowarzyszeń, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, reprezentowanie członków Stowarzyszenie poprzez udział w komisjach i zespołach zajmujących się sprawami należącymi do przedmiotu działalności Stowarzyszenie, inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa gospodarczego, prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez nabywanie akcji i udziałów spółek lub uczestniczenie w inny sposób w finansowaniu przedsięwzięć zgodnie z celami statutowymi, wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego w obszarach zainteresowań Stowar, świadczenie usług doradczych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do współtworzenia z nami Izby Polskich Przedsiębiorców!