home Artykuły Przypomnienie: Walne Zgromadzenie Członków

Przypomnienie: Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd PSP zwołuje zgodnie ze statutem Walne Zgromadzenie Członków, poniżej dokumenty;

Poznań, 9 lutego 2017r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania

Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców niniejszym zwołuje na dzień 24 lutego 2017r. na godz. 18 w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 60 Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w Poznaniu. Porządek zebrania obejmuje:

  • Otwarcie zebrania,
  • wybór przewodniczącego,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2016r.,
  • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016r.,
  • udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2016r.,
  • zamknięcie zebrania.

PB