O stowarzyszeniu, statut

Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców powstało w 2015 roku na fali entuzjazmu środowiska polskich przedsiębiorców, którzy postanowili włączyć się we wspieranie i promowanie krajowych przedsiębiorstw w ramach reformowania polskiej gospodarki. Dzieje się to w sytuacji pogarszania się ich możliwości, w obliczu silnej pozycji dużych, zagranicznych podmiotów. Widzimy wiele problemów, stojących przed firmami w naszym kraju, które można i trzeba zniwelować. To nasz główny impuls do działania. Przekraczając ilość 100 członków w 2017 roku zaczęliśmy działalność jako IZBA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW.

Zamierzamy we współpracy z mediami oraz polskim rządem i politykami polepszać pozycję osób i firm prowadzących działalność gospodarczą. W złych stereotypach, niekorzystnym wizerunku i w bierności wielu rządów wobec pogarszającej się pozycji polskich podmiotów widzimy powody trudności w rozwoju krajowego biznesu. Chcemy budować pozytywny wizerunek biznesu. Tak też rozumiemy współczesny patriotyzm. Zapraszamy do współpracy z nami i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i naszą IZBĘ oraz w naszych wystąpieniach medialnych i publikacjach.

Piotr Barełkowski
Prezes Zarządu
www.izbaprzedsiebiorcow.pl

Dane:

Izba Polskich Przedsiębiorców

PSP
Ul. Bułgarska 60
60-321 Poznań

Numer KRS:
0000608540

Numer NIP:
7792441573

Nr rachunku bankowego (nowy):
PKO BP 94 1020 4027 0000 1602 1649 5331

 

STATUT

STOWARZYSZENIA

POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Stowarzyszenie „Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców” jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

 

II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • 1
 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, działalność na rzecz rozwoju i tworzenia jak najlepszych warunków dla przedsiębiorców i wzrostu gospodarki w Polsce oraz integracja środowisk przedsiębiorców.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  • organizację konferencji, paneli edukacyjnych oraz publikowanie treści w mediach,
  • wydawanie książek i czasopism,
  • wspomaganie członków Stowarzyszenia w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej,
  • reprezentowanie członków Stowarzyszenie wobec innych stowarzyszeń, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego,
  • reprezentowanie członków Stowarzyszenie poprzez udział w komisjach i zespołach zajmujących się sprawami należącymi do przedmiotu działalności Stowarzyszenie,
  • inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa gospodarczego,
  • prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez nabywanie akcji i udziałów spółek lub uczestniczenie w inny sposób w finansowaniu przedsięwzięć zgodnie z celami statutowymi,
  • wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego w obszarach zainteresowań Stowarzyszenie,
  • świadczenie usług doradczych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Dochód z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 5. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 1
 1. Członkowie Stowarzyszenia zrzeszają się w Stowarzyszeniu na zasadzie dobrowolności.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Związek zrzesza członków zwyczajnych oraz honorowych.
 4. Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje się z chwilą podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu. Uchwała podejmowana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie. Osoba wnioskująca o uzyskanie członkostwa obowiązana jest uzyskać rekomendację od co najmniej dwóch obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Oddalenie wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia następuje z ważnych przyczyn. O oddaleniu wniosku Zarząd informuje wnioskodawcę.
 6. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
  • złożenia pisemnego oświadczenie o wystąpieniu z Stowarzyszeniu, przy czym członkostwo ustaje na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie,
  • nieopłacania składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po uprzednim podjęciu przez Zarząd uchwały o wykluczeniu z Stowarzyszenia,
  • podejmowania przez członka Stowarzyszenia działań sprzecznych ze Statutem Stowarzyszenia, po uprzednim podjęciu przez Zarząd uchwały o wykluczeniu z Stowarzyszenia,
  • śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, utraty obywatelstwa polskiego, zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej – po uprzednim podjęciu przez Zarząd uchwały o wygaśnięciu członkostwa,
 7. Członkiem honorowym może zostać osoba, która przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. O przyznaniu statusu członka honorowego decyduje Zarząd.

 

 • 2
 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
  • uczestniczyć w pracach oraz inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
  • inicjować podejmowanie prac oraz inicjatyw Stowarzyszenie,
  • korzystać z czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, przy czym członkom honorowym przysługuje wyłącznie prawo czynne,
  • powoływać się na członkostwo w Stowarzyszenie,
  • żądać pomocy Stowarzyszenia w sprawach, które stanowią realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
  • przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz innych aktów Stowarzyszenia,
  • wspierać Stowarzyszenie w realizacji jej celów statutowych,
  • dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
  • opłacać regularnie składkę członkowską.

 

 

IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • 1
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Zarząd.

 

 • 2

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
  • wyboru oraz odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności,
  • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
  • udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  • ustalenie wysokości składki podstawowej,
  • zmiana Statutu Stowarzyszenia,
  • rozwiązanie Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie odbywa się raz do roku w terminie do końca pierwszego półrocza.

Walne Zebranie Członków zwoływane jest Zarząd poprzez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia zamieszczonego co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Członków lub przez przesłanie członkom na wskazane przez nich adresy

mailowe zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków. W ogłoszeniu podaje się planowany porządek obrad.

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Na Walnym Zebraniu Członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, poza uchwałami w sprawie powołania i odwołania członków organów Stowarzyszenia, udzielenia absolutorium członkom organów Stowarzyszenia oraz innych sprawach osobowych.
 3. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w trybie obiegowym, w drodze oddania głosu przez członka Stowarzyszenia poprzez adres email, podany przez członka, albo listownie. Do ważności głosowania odbytego w trybie obiegowym wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu, co najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia.

 

 • 3

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia wybieranych na okres trzech lat.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
  • bieżąca kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia,
  • badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,
  • badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia przy zawieraniu, dokonywaniu zmian i rozwiązywaniu umów z Członkami Zarządu,
 4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały na posiedzeniach.
 5. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej (kworum). W przypadku braku większości rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 6. Mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zebranie Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok kalendarzowy kadencji.
 7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być równocześnie Członkiem Zarządu.
 8. W przypadku zmniejszenia liczby członków poniżej liczby wymaganej Statutem Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład poprzez powołanie nowych członków.

 

 • 4

Zarząd

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od trzech do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
 2. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.
 3. Mandat Członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kalendarzowy pełnienia funkcji przez Członków Zarządu.
 4. W przypadku zmniejszenia liczby członków poniżej liczby wymaganej Statutem Zarząd może uzupełnić swój skład poprzez powołanie nowych członków.

 

 • 5

Uprawnienia Zarządu

 1. Do obowiązków Zarządu należy prowadzenie spraw Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia, w tym w szczególności:
 • sporządzanie planu działalności Stowarzyszenia na dany rok wraz z budżetem,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok ubiegły,
 • kierowanie działalnością biura Stowarzyszenia,
 • bieżące podejmowanie decyzji w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,
 • organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym zawieranie umów o pracę i innych umów z pracownikami Stowarzyszenia,
 • prowadzenie księgi członków Stowarzyszenia,
 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań finansowych oraz podpisywania wszelkich umów uprawniony jest Prezes Zarządu działający z członkiem Zarządu łącznie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Zarząd może zaciągać w imieniu Stowarzyszenia zobowiązania oraz rozporządzać prawami o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych poza kwotami wynikającymi z budżetu.
 3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu (kworum).

 

V

GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA

 • 1
 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do opłacania składki podstawowej w celu finansowania działalności Stowarzyszenia.
 2. Wysokość składki podstawowej na dany rok jest ustalana przez Walne Zgromadzenie.
 3. W przypadku nieuchwalenia przez Walne Zgromadzenie wysokości składki podstawowej na dany rok, członkowie Stowarzyszenie obowiązani są do opłacania składki w wysokości obowiązującej za poprzedni rok.
 4. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu na skutek złożonego wypowiedzenia nie skutkuje zwolnieniem członka Stowarzyszenia opłacania składek za okres do końca roku kalendarzowego, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 5. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
  • składki członkowskie,
  • darowizny, spadki, zapisy,
  • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
  • dochody z praw majątkowych,
  • dochody z własnej działalności gospodarczej,
  • dochody związane z udziałem w spółkach prawa handlowego,
  • dotacje i subwencje oraz pozyskane środki unijne.
 6. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być:
  • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z).
  • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
  • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
  • działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
  • działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),
  • działalność agencji reklamowych (PKD.73.11.Z),
  • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
  • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
  • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
  • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
  • działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
  • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
  • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
  • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z).

 

VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1
 1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu określa tryb likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidatorem Stowarzyszenie jest Zarząd, chyba że Walne Zgromadzenie wskaże innego likwidatora.
 4. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia pozostałego po ściągnięciu należności i spłacie zobowiązań.

 

 • 2

Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

 warsaw-897372_960_720-23